Ειδήσεις

Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας λόγω καύσωνα


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», παρ.4 αριθ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010), στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα: «Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου,εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

3. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α ́ /01.08.2017) στο οποίο αναφέρεται ότι: Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

4. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Αποφασίζει Τροποποιούμε το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Στυλίδας για την Τρίτη 11/06/2024, την Τετάρτη 12/06/2024 και την Πέμπτη 13/06/2024, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην περιοχή. Όλες οι μονάδες θα λειτουργήσουν έως τις 11:30 πμ.__κοινοποίηση:

-Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης

-Σχολική Επιτροπή

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Λοκρών (Δευτέρα 22-5-2023)
Επόμενο άρθρο Ανακοίνωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Λαμιέων λόγω καύσωνα