Ειδήσεις

Τα θέματα στην 27η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων


Σας προσκαλούμε στην 27 η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1⁰ Καθορισμός ετήσιου τέλους παραχώρησης για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία τμήματος των δημοσίως προσβάσιμων Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 2⁰ Έγκριση 3ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου» προϋπ. 180.172,00€
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3⁰ Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 35991/13-6-2024 (ΑΔΑ : 9Γ70ΟΡ10-Κ5Ω) Απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 4⁰ Εξωδικαστικός συμβιβασμός, κατόπιν αίτησης της Σ.Τ. – παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 5⁰ Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2024- 2025.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 6⁰ Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δήμου Λαμιέων για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ, προϋπολογισμού 30.000,00 €
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Υποβολή πρότασης στο «TΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» για την χρηματοδότηση του έργου «Αναγκαίες παρεμβάσεις υποδομών του Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 8⁰ Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στον οικισμό Νέας Βράχας της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 9⁰ Εξειδίκευση πίστωσης για την επαύξηση ισχύος παροχής από 8KVA σε 25KVA (από μονοφασική σε τριφασική) σε δημοτικό ακίνητο της Δ.Κ. Δίβρης του Δήμου Λαμιέων».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο Γαλανέικων».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 11⁰ Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 12⁰ Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3 : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ».
Εισηγητής Πρόεδρος

 

Προηγούμενο άρθρο Προς εκκαθάριση το παλιό νομικό πρόσωπο της ΠΕΛ- Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή
Επόμενο άρθρο Η Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση για το 3ο Ειδικό Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας της Στερεάς Ελλάδας