Ειδήσεις

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΕΣ γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις. και δ) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου έως την Παρασκευή 27 Αυγούστου και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Δ.Σ. ή στο  
Email.: basliartis@gmail.com
2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2021

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Έγκριση Διεξαγωγής Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Παίδων – Κορασίδων 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Αντικατάσταση  μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Έγκριση ένταξης Δήμου Λοκρών στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της διάθεσης θέσεων μαθητείας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Λοκρών με τον Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας και τον Δήμο Καμένων Βούρλων (άρθρο 99 του Ν. 3852/2010)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Επί αιτήσεως παράτασης  μίσθωσης για το ακίνητο του Δήμου Λοκρών (Δασικό περίπτερο –αναψυκτήριο ) στην θέση «Βουνό-Ρόδα» Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση της αριθ. 946/23373/16-11-2020 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (2) του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λοκρών με τίτλο: “Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών” με κωδικό ΟΠΣ 5002345 από το Δήμο Λοκρών λόγω μη κάλυψης της προκηρυχθείσας θέσης ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας δια της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για τη στελέχωση του.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Αναπροσαρμογή της μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)΄σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την περιοχή νοτίως του οικισμού Αταλάντης (ρήγμα Αταλάντης).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Αναπροσαρμογή της μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)΄σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την περιοχή νοτίως του οικισμού Αταλάντης (ρήγμα Αταλάντης).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Κας Σταυρούλας Μορφακίδη περί χορήγηση παροχής ύδρευσης ποιμνιοστασίου.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

Προηγούμενο άρθρο Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων
Επόμενο άρθρο Διεξαγωγή rapid tests σε Στυλίδα, Γλύφα και Παραλία Ραχών