Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με τηλεδιάσκεψη


Tags |

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στον Κόμβο της Σκάλας Αταλάντης και στο κόμβο Λιβανατών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την ανάγκη έναρξης του εμβολιαστικού κέντρου στο Κ.Υ. Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών συντονιστικής επιτροπής του Δήμου Λοκρών για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.                   

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.                   

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 9ο :Αντικατάσταση μέλους εκπροσώπου Λαϊκής Συσπείρωσης στο ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

(Εισηγητής  ο Δ.Σ. Κος Θωμάς Καρατράντος)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Κας Γεωργιάδη Ελένη περί αντικατάστασης της, από μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .                   

(Εισηγήτρια η  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα  Μαρία Τζανακάκη)

Θέμα 11ο : Έγκριση ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2021                  

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Κος Ιωάννης Ματθαίου)

 Θέμα 12ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στην Δ.Κ Λιβανατών» .

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ

Μάιτα Γιαννοπούλου

  

 Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 24.2.2021 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.