Ειδήσεις

Νέα λύση για τη μεταφορά των μαθητών, μετά από πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςέγινε αποδεκτή, από τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Οικονομίας και Μεταφορών, με την οποία δίνεται πανελλαδικά μίανέαλύση για τη μεταφορά μαθητών στις περιπτώσεις των άγονων δρομολογίων, λόγω έλλειψης ΤΑΧΙ.

Η πρόταση,την οποία είχε καταθέσειτον Φεβρουάριοτου 2021 ως Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας ο Κωνσταντίνος Γαλάνης, μέσω της Περιφερειακής ομάδας διοίκησης έργου μεταφοράςμαθητών των Δημοσίων σχολείων Στερεάς Ελλάδας, ήταν η εξής:

«Μετά το πέρας και της δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας, τα δρομολόγια για τα οποία δεν υπάρχουν προσφορές, άρα και υποψήφιοι ανάδοχοι, να πραγματοποιούνται, λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, από ιδιώτες μεταφορείς, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ΚΤΕΟ κλπ.), κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής με σύμβαση που συνάπτεται με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της Κ.Υ.Α. του 2018. Επισημαίνεται, ότι αντίστοιχη διαδικασία μεταφοράς από ιδιώτες είχε θεσμοθετηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και καταργήθηκε το2018.

 

»Εναλλακτικά, προτείνεται η Περιφέρεια να μπορεί για τα ως άνω άγονα δρομολόγια, μετά το πέρας της δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας, να προσφεύγει στη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, “Απευθείας ανάθεση”, προκειμένου να επισπεύδεται η όλη διαδικασία και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις που κωλυσιεργούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών».

 

 

Ως Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας ο Κωνσταντίνος Γαλάνης κοινοποίησε τη συγκεκριμένη πρόταση, όπως και άλλες προτάσεις, σε όλες τις Περιφέρειες δεδομένου ότι έχουν παρόμοια προβλήματα στην μεταφορά μαθητών, με την παράκληση και την προτροπή να ενημερώσουν με την σειρά τους για τη λύση αυτή τους αρμόδιους Υπουργούς.

 

Σε συνέχεια αυτής της πρότασης, οι αρμόδιοι Υπουργοί Παιδείας, Οικονομίας και Μεταφορών τροποποίησαν την Κ.Υ.Α. του 2018 και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 3, όπου προστίθεται το εξής:

«γ. Μεταφέρονται, με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λ.π.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η οικεία Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποζημιώνει τους ιδιώτες μεταφορείς με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσουτου μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της παρούσας. Η οικεία Περιφέρεια δύναται να τηρεί μητρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων. Η μεταφορά με ιδιώτες μεταφορείς και η χορήγηση της αποζημίωσης σε αυτούς παύει στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η μεταφορά των υπόψη μαθητών με τους τρόπους του άρθρου 2 της παρούσας ή χορηγηθούν επιδόματα, σύμφωνα με τις περ. α ή β της παρούσας παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δυνάμει της παρούσας περίπτωσης με τους έχοντες τη γονική μέριμνα και δη την επιμέλεια ή στους κατά νόμο επιτρόπους, αναδόχους ή δικαστικούς συμπαραστάτες των μαθητών που μεταφέρονται, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί. Οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, ισχύουν αναλογικά και για τους ιδιώτες μεταφορείς οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών».

 

Μετά την τροποποίηση της Κ.Υ.Α., οΕντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Κωνσταντίνος Γαλάνης δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση, της δικαίωσης της όλης διαδικασίας και της αναγνώρισης εκ μέρους των υπουργών, της νομοθετικής αδυναμίας των άγονων δρομολογίων και της υιοθέτησης της πρότασης μας για την επίλυση του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την ασφαλή μεταφορά μαθητών σε ημιορεινές, ορεινές, νησιωτικές και γενικά απομακρυσμένες περιοχές, όταν υπάρχει έλλειψη  μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ)».

Προηγούμενο άρθρο Ο Χρήστος Σταϊκούρας στο νέο, σύγχρονο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών
Επόμενο άρθρο Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 16 έως 22-01-2023