Ειδήσεις

Δήμος Λοκρών: Πρόσκληση υποβολής αίτησης & απαιτούμενων δικαιολογητικών για ακίνητα της Μαλεσίνας


Ο Δήμαρχος Λοκρών, σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 97002 ΕΞ 2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3574, τ. Β’ , 04.08.2021), προσκαλεί τους κατοίκους της Μαλεσίνας, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ της 29ης.07.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.01.1866 «περί συνοικισμών» (Α’ 8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, από τη Δευτέρα 9 Αυγούστου ως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, όπως προσκομίσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ακριβής διεύθυνση κατοικίας, ορισμός αντικλήτου εντός της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου κείται το προς παραχώρηση ακίνητο, καθώς και το σύνολο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.
  2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)    Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ΄ 87 και απόσπασμα επί αυτού του ορθοφωτοχάρτη που θα απεικονίζει την υπό παραχώρηση ιδιοκτησία. Στο υπόμνημα του τοπογραφικό διαγράμματος θα υπάρχει, βεβαίωση του συντάξαντα το διάγραμμα μηχανικού, η οποία θα αφορά το απεικονιζόμενο ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, που αυτό εμφανίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές,

β)    αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), από την οποία προκύπτει η δήλωση προς τις φορολογικές αρχές του υπό παραχώρηση ακινήτου,

γ)    πιστοποιητικό της αρμόδιας πολεοδομίας για το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29.7.1894 (Β΄ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας,

δ)    έγγραφη δήλωση του αιτούντος προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία, με την οποία παραιτείται, υπό τον όρο έκδοσης του παραχωρητηρίου, από οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, που σχετίζεται με το υπό παραχώρηση ακίνητο,

ε)    τίτλους, εφόσον υπάρχουν,

στ)  οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.

ζ)     αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αρχικού δικαιούχου και για κάθε έναν από τους αποβιώσαντες εξ αδιαθέτου κληρονόμους του μέχρι τους αιτούντες εφόσον αυτά μπορούν να χορηγηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή σε διαφορετική περίπτωση, βεβαίωση του οικείου Δήμου ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία χορήγησης τέτοιας πράξης.

η)    αντίγραφα των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την κληρονομική διαδοχή των αιτούντων και των λοιπών συγκληρονόμων τους μέχρι τον αρχικό δικαιούχο, ανεξαρτήτως της κατάθεσης αίτησης από όλους τους συγκληρονόμους. Στην περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης από όλους τους συγκληρονόμους, συνυποβάλλεται δήλωση παραίτησης των μη αιτούντων συγκληρονόμων από το σχετικό δικαίωμα, άλλως αναστέλλεται η πρόοδος της διαδικασίας και δημοσιεύεται με δαπάνες των αιτούντων πρόσκληση σε μία (1) τοπική και μία (1) εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα για την υποβολή αίτησης σε όσους έχουν έννομο συμφέρον εντός 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και εάν δεν υποβληθεί αίτηση συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης του αναλογούντος ποσοστού συγκυριότητας στον αιτούντα-συγκληρονόμο.

θ)    κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο διακατοχής του ακινήτου ή σύνδεσης του αιτούντος με τον αρχικό δικαιούχο, αποκλειομένου του όρκου ως αποδεικτικού μέσου.

Μαρτυρικές καταθέσεις επιτρέπονται για την απόδειξη των γεγονότων που αποδεικνύονται από την ληξιαρχική πράξη θανάτου της περ. ζ) καθώς και από τα πιστοποιητικά κληρονομικής διαδοχής της περ. η) και μόνο μέχρι του χρονικού σημείου που τα εν λόγω δημόσια έγγραφα δεν μπορούν να χορηγηθούν από τον οικείο Δήμο λόγω αντικειμενικής αδυναμίας που βεβαιώνεται αρμοδίως.

Τα ως άνω υπό στοιχεία α) έως και δ) οριζόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον αιτούντα, άλλως η αίτηση δεν εξετάζεται στην ουσία της.

Τέλος, διευκρινίζεται πως όσα από τα παραπάνω στοιχεία ή έγγραφα έχουν ήδη προσκομιστεί κατά την προηγηθείσα διαδικασία δεν απαιτείται να προσκομιστούν εκ νέου.

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές

Προηγούμενο άρθρο Υπουργική Απόφαση για τα «κόκκινα σπίτια Μαλεσίνας»
Επόμενο άρθρο Μεταβολή του καιρού με ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή στη Στερεά Ελλάδα – Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες